Навчальний курс «Українська мова»

У період розбудови незалежної держави знання рідної мови набуває особливого значення. Від рівня володіння українською мовою залежить і якість навчання абітурієнта, а згодом – й студента, і ефективність роботи майбутнього спеціаліста будь-якого профілю.

При вступі до всіх вищих навчальних закладів перевіряються знання та вміння випускників шкіл з української мови. Форма проведення вступного іспиту з мови на сьогодні у формі тестування.

З метою систематизації теоретичних знань абітурієнтів з основних розділів науки про мову, закріплення навичок мовного аналізу, удосконалення практичного володіння усним та писемним мовленням, піднесення культури мовлення, а особливо такої її ознаки, як грамотність, і вивчається дисципліна "Українська мова" на підготовчих курсах для вступників до вищих навчальних закладів.

Програма цієї дисципліни складена на основі типової програми для вступників до вищих навчальних закладів. Основне місце в ній займає систематизований перелік теоретичних відомостей з різних розділів мовознавства в обсязі програми загальноосвітньої середньої школи. В ролі способу введення теоретичного матеріалу пропонується індукція (шлях від спостереження до висновків). Разом з цим рекомендується широке застосування на заняттях схем і таблиць-узагальнень.

Значне місце в програмі відведено питанням культури мовлення, розкриттю стилістичних можливостей мовних одиниць, оволодінню нормами літературної мови.

Засвоєння теоретичного матеріалу досягається через виконання тренувальних вправ, практичних та тестових завдань, щільне місце серед яких повинні посідати вправи на виправлення деформованого тексту, редагування, різноманітні диктанти, робота зі словниками, творчі завдання, добір прикладів та інше.

Особливо увага повинна приділятися розвитку зв'язного мовлення і логічного мислення слухачів, набуттю ними вмінь аналізувати, зіставляти, порівнювати та узагальнювати мовні явища, наводити потрібні приклади, докази, робити висновки, будувати логічно правильні і композиційно завершені висловлювання.

Добираючи тексти вправ, диктантів, треба враховувати їхні пізнавально-виховні можливості.

У процесі навчання слухачів треба зорієнтувати на самостійне здобуття знань через опрацювання додаткової навчальної літератури, роботу зі словниками та довідниками.

Для визначення рівня сформованості навичок та умінь передбачається час на контрольні роботи, тестові завдання, диктанти.

Програма навчального курсу «Українська мова»

Тема 1.Українська мова – національна мова українського народу. Літературна мова як унормована і відшліфована форма української мови. Основні норми української літературної мови та помилки, викликані їх порушеннями.
Тема 2.Стильові різновиди української літературної мови; особливості кожного стилю. Типові порушення стилістичних норм української мови. Стилістичний аналіз тексту.
Тема 3.Мова і мовлення. Основні вимоги до мовлення Різновиди мовленнєвої діяльності: говоріння, писання, читання, слухання. Ситуація спілкування її учасники. Етика спілкування та етикет. Культура мовлення.
Тема 4.Текст як продукт мовлення. Тема та основна думка тексту-висловлювання. Засоби зв'язку між реченнями тексту. Типи текстів за метою висловлювання, їхні композиційні частини. Змістові та логічні помилки у текстах.
Тема 5.Тести для контролю та самоконтролю.
Тема 6.Багатство словника української мови. Предмет лексикології, її розділи. Однозначні та багатозначні слова. Пряме і переносне значення слів.
Тема 7.Синоніми, антоніми, омоніми, пароніми: їх стилістичне використання. Типові помилки, викликані недоречним вживанням синонімів, невмінням розрізняти пароніми.
Тема 8.Загальновживані слова. Діалектні та професійні слова. Запозичені слова. Застарілі слова. Неологізми. Типові порушення лексичних норм.
Тема 9.Фразеологія. Стилістичне використання фразеологізмів. Типові помилки, пов'язанні з вживанням фразеологізмів.
Тема 10.Тести для контролю та самоконтролю.
Тема 11.Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія.
Тема 12.Звуки мови. Голосні і приголосні звуки. Приголосні тверді і м'які, дзвінкі і глухі. Український алфавіт. Співвідношення між звуками і буквами. Звуко-буквений аналіз слів.
Тема 13.Ненаголошені голосні, їх вимова. Позначення на письмі сумнівних голосних в коренях слів.
Тема 14.Приголосні звуки, їх вимова і позначення на письмі. Уподібнення дзвінких і глухих приголосних, шиплячих і шиплячих і свистячих.
Тема 15.М'які приголосні; позначення на письмі м'якості приголосних Правила вживання м'якого знака. Тверді приголосні; позначення на письмі твердих приголосних Правила вживання апострофа.
Тема 16.Подовжені приголосні. Подвоєння букв на позначення збігу приголосних на межі морфем та подовження приголосних.
Тема 17.Спрощення у групах приголосних та позначення його на письмі. Тренувальні вправи на позначення спрощення у групах приголосних.
Тема 18.Історичні чергування голосних і приголосних звуків.
Тема 19.Правопис слів іншомовного походження.
Тема 20.Тести для контролю та самоконтролю.
Тема 21.Морфеміка. Словотвір.
Тема 22.Спільнокореневі слова і форми слова. Основа слова і закінчення змінних слів. Значущі частини слова: корінь, суфікс, префікс, закінчення. Основні способи словотворення в українській мові. Морфемно-словотвірний аналіз.
Тема 23.Вимова і правопис префіксів української мови. Зміни приголосних при словотворенні та позначення їх на письмі.
Тема 24.Тести для контролю та самоконтролю.
Тема 25.Частини мови: спільне та відмінне. Повнозначні (самостійні) частини мови. Неповнозначні (службові) частини мови. Граматичні категорії частин мови.
Тема 26.Іменник як самостійна частина мови. Значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
Тема 27.Поділ іменників на відміни і групи.
Тема 28.Відмінювання іменників. Незмінні іменники. Правопис відмінкових закінчень. Типові помилки у вживанні відмінкових форм.
Тема 29.Способи творення іменників. Правопис найуживаніших суфіксів іменників. Правопис складних та складноскорочених іменників.
Тема 30.Тести для контролю та самоконтролю.
Тема 31.Прикметник як частина мови; його граматичні ознаки. Якісні, відносні та присвійні прикметники. Повні та короткі форми прикметників.
Тема 32.Ступеневі порівняння прикметників.
Тема 33.Відмінювання прикметників. Правопис відмінкових закінчень прикметників.
Тема 34.Способи творення прикметників. Правопис найуживаніших суфіксів прикметників. Написання складних прикметників.
Тема 35.Тести для контролю та самоконтролю.
Тема 36.Числівник як самостійна частина мови. Розряди числівників за значенням і будовою. Відмінювання числівників різних розрядів.
Тема 37.Особливості зв'язку числівників з іменниками. Морфологічний аналіз числівників. Типові помилки у вживанні числівників.
Тема 38.Займенник як самостійна частина мови. Розряди займенників.
Тема 39.Тести для контролю та самоконтролю.
Тема 40.Вживання правопис та особливості відмінювання займенників різних розрядів. Морфологічний аналіз займенників. Типові помилки у вживанні займенників. Тести для контролю та самоконтролю.
Тема 41.Дієслово як самостійна частина мови. Неозначена форма дієслова. Види, спосіб, час дієслів. Особа (рід) і число. Безособові дієслова. Морфологічний аналіз дієслів. Типові помилки у вживанні дієслівних форм.
Тема 42.Дієвідмінювання. Дієслова першої та другої дієвідмін. Правопис особових закінчень.
Тема 43.Тести для контролю та самоконтролю.
Тема 44.Дієприкметник як особова форма дієслова. Активні та пасивні дієприкметники; їх творення та особливості вживання. Правопис суфіксів дієприкметників. Морфологічний аналіз дієприкметників.
Тема 45.Дієприслівник як особлива форма дієслова. Дієприслівники доконаного та недоконаного виду; їх творення. Особливості вживання дієприслівників. Морфологічний аналіз дієприслівників.
Тема 46.Типові порушення норм вживання дієприкметників, дієприслівників та дієприкметникові і дієприслівникові звороти. Тести для контролю та самоконтролю.
Тема 47.Прислівник як самостійна частина мови. Ступені порівняння прислівників, їх творення. Правопис прислівників.
Тема 48.Тести для контролю та самоконтролю.
Тема 49.Прийменник як службова частина мови. Непохідні та похідні прийменники. Правопис похідних прийменників. Помилки при побудові прийменниково-відмінкової конструкції.
Тема 50.Сполучник як службова частина мови. Сполучники сурядності і підрядності. Правопис похідних сполучників.
Тема 51.Частка як службова частина мови. Формотворчі, словотворчі та модальні частки. Правопис часток разом, окремо, через дефіс.
Тема 52.Правопис "не", "ні" з різними частинами мови. Тести для контролю та самоконтролю.
Тема 53.Синтаксис. Пунктуація. Основні поняття синтаксису (синтаксичні одиниці, синтаксичні зв'язки). Основні поняття пунктуації (типи пунктограм).
Тема 54.Словосполучення. Типи словосполучень за способом вираження головного слова. Способи зв'язку слів у словосполученнях. Типові помилки у побудові словосполучень.
Тема 55.Тести для контролю та самоконтролю.
Тема 56.Просте речення. Види речень за метою висловлювання та емоційним забарвленням. Розділові знаки в кінці речень.
Тема 57.Головні та другорядні члени речення. Правопис прикладок. Тире між підметом та присудком. Типові порушення норм узгодження між підметом та присудком.
Тема 58.Двоскладні та односкладні речення. Різновиди односкладних речень; особливості їх вживання. Повні та неповні речення. Тире в неповних реченнях.
Тема 59.Тести для контролю та самоконтролю.
Тема 60.Однорідні члени речення. Однорідні й неоднорідні означення. Узагальнююче слово при однорідних членах речення. Розділові знаки в реченнях з однорідними членами речення. Типові помилки у побудові речень з однорідними членами.
Тема 61.Тести для контролю та самоконтролю.
Тема 62.Відокремлені члени речення. Правила відокремлення означень і прикладок. Розділові знаки при відокремлених означеннях і прикладках.
Тема 63.Правила відокремлення додатків, обставин та узагальнюючих членів речення. Порівняльний зворот. Помилки у побудові речень з відокремленими членами.
Тема 64.Тести для контролю та самоконтролю.
Тема 65.Звертання, вигуки та вставні слова (словосполучення та  речення). Розділові знаки при них. Синтаксичний аналіз простого речення. Помилки у побудові речень із звертаннями.
Тема 66.Тести для контролю та самоконтролю.
Тема 67.Складне речення; його типи. Розділові знаки у складносурядних реченнях.
Тема 68.Тести для контролю та самоконтролю.
Тема 69.Складнопідрядне речення; підрядні сполучники та сполучні слова. Основні види підрядних речень. Складне речення з кількома підрядними. Розділові знаки в складнопідрядних реченнях. Помилки у побудові складнопідрядних речень.
Тема 70.Тести для контролю та самоконтролю.
Тема 71.Безсполучникове складне речення. Розділові знаки у безсполучникових реченнях.
Тема 72.Тести для контролю та самоконтролю.
Тема 73.Складне речення з різними видами зв'язку. Розділові знаки в ньому. Синтаксичний аналіз складних речень.
Тема 74.Тести для контролю та самоконтролю.
Тема 75.Пряма й непряма мова. Діалог. Цитата. Розділові знаки при прямій мові, діалозі, цитаті.
Тема 76.Тести для контролю та самоконтролю.

СТАНЬ НА КРОК БЛИЖЧЕ ДО СТУДЕНТСЬКОГО ЖИТТЯ!