Навчальний курс «Географія»

Шкільна географія спрямована на формування в учнів просторового уявлення про земну поверхню та розвиток умінь усвідомлено орієнтуватися в соціально-економічних, суспільно-політичних і геоекологічних подіях у державі і світі.

Мета курсу: формування у школярів географічної картини світу.

Завдання курсу:

 • систематизоване повторення й узагальнення вивченого у школі;
 • формування картографічної грамотності й культури;
 • оволодіння методикою розв'язання задач з географії;
 • виконання тестових завдань, побудованих за зразком реального тесту ЗНО.

У результаті вивчення курсу слухачі будуть:

 • знати закономірності існування зовнішніх оболонок Землі, їхні взаємозв'язок і взаємозалежність;
 • знати особливості природи материків;
 • знати фізико-географічні умови України;
 • знати територіальну організацію господарського комплексу України;
 • знати принципи і основні тенденції розвитку і розміщення господарства України та окремих її галузей;
 • знати економіко-географічну характеристику економічних районів України;
 • знати сучасну політичну карту світу;
 • знати особливості природних ресурсів світу, населення і господарства;
 • уміти працювати з контурними та тематичними картами;
 • уміти роботи висновки та узагальнення;
 • уміти використовувати й аналізувати малюнки, графіки, схеми, таблиці;
 • уміти встановлювати фізико-географічні та економіко-географічні закономірності;
 • уміти складати порівняльну характеристику різних географічних об'єктів;
 • уміти орієнтуватися у міждержавних політичних і економічних зв'язках.

Програма навчального курсу «Географія»

Землі та її різноманітність, про населення і його господарську діяльність, про взаємодію природи і людства в межах всієї планети. Стародавня епоха пізнання Землі. Епоха Великих географічних відкриттів Географія Нового часу. Сучасні географічні дослідження.

Зображення Землі на глобусі, плані, карті, аерофотознімку, космічному знімку.
План, його основні ознаки. Масштаб, види масштабів. Карти, різноманітні способи картографічного зображення. Поняття про азимут. Зображення нерівностей земної поверхні на плані та карті. Градусна сітка на глобусі й географічній карті. Поняття про географічні координати.
Розв'язування задач по переведенню числового масштабу в іменований. Визначення масштабів планів та карт за даними про відстані на місцевості та відрізками на карті, що відповідають цим відстаням. Визначення географічних координат та відстаней за географічною картою.

Внутрішня будова Землі. Поняття "земна кора", "літосфера". Будова земної кори та її склад: мінерали та гірські породи. Типи земної кори. Внутрішні процеси, що зумовлюють зміни земної кори. Походження материків і океанів. Геологічний час.
Зовнішні процеси, що зумовлюють зміну земної кори. Основні форми рельєфу Землі.
Рельєф дна Світового океану.
Встановлення взаємозв'язків між будовою земної кори та формами рельєфу, визначення їх геологічного часу.

Атмосфера, її склад та будова. Температура земної поверхні та повітря. Теплові пояси Землі.
Атмосферний тиск і вітер. Постійні та змінні вітри. Водяна пара, вологість повітря. Клімат Землі, фактори його формування. Кліматичні пояси і головні типи клімату.

Гідросфера, її основні частини.
Світовий океан та його частини. Острови в океані. Властивості вод Світового океану.
Рух води в океані. Закономірності поширення течій в океанах.
Багатства вод Світового океану.
Води суходолу. Поняття про річку.
Озера, озерні улоговини та їх утворення. Штучні водойми: канали, водосховища, ставки. Болота, їх типи, поширення.
Льодовики, особливості їх утворення та поширення. Підземні води, їх типи.

Складові біосфери. Географічні закономірності поширення ґрунтів, рослин і тварин. Вплив господарської діяльності людини на ґрунтовий та рослинний покриви, тваринний світ суходолу і океану. Охорона біосфери. Географічна оболонка, її властивості. Загальні закономірності географічної оболонки. Поняття про природні комплекси. Географічні пояси та природні зони.

Географія материків і океанів

Тихий океан. Океанія. Атлантичний океан.
Індійський океан. Північний Льодовитий океан. Вивчення відповідно до плану фізико-географічної характеристики:
Загальні відомості. Географічне положення. Історія дослідження. Особливості будови дна океану. Кліматичні пояси і типи клімату. Течії. Органічний світ і закономірності його поширення. Багатства океану. Проблема забруднення вод океану.

Особливості географічного положення материка, елементи берегової лінії. Дослідження та освоєння.
Геологічна будова. Рельєф материка. Закономірності розміщення корисних копалин.
Загальні особливості клімату. Кліматичні пояси і типи клімату.
Води суходолу: головні річкові системи, озера, підземні води, їх гідрологічні особливості, значення для природи та населення.
Специфічність ґрунтово-рослинного покриву і тваринного світу. Природні зони, закономірності їх розміщення. Національні парки. Стихійні явища природи. Екологічні проблеми.
Населення. Сучасна політична карта. Головні держави.

Особливості географічного положення материка, елементи берегової лінії. Дослідження та освоєння.
Геологічна будова. Рельєф материка. Закономірності розміщення корисних копалин.
Загальні особливості клімату. Кліматичні пояси і типи клімату.
Води суходолу: головні річкові системи, озера, підземні води, їх гідрологічні особливості, значення для природи та населення.
Специфічність ґрунтово-рослинного покриву і тваринного світу. Природні зони, закономірності їх розміщення. Національні парки. Стихійні явища природи. Екологічні проблеми.
Населення. Сучасна політична карта. Головні держави.

Фізична географія України

Фізико-географічне положення України.
поясах. Географічні відомості про територію України у античних географів, "Повісті временних літ", літописах. Перші карти України. Дослідження природних умов і природних ресурсів України у XVIII-XІX ст.. Географічні дослідження України в XX ст..
Сучасні географічні дослідження. Українське географічне товариство.

Характеристика основних тектонічних структур. Взаємозв'язок основних форм рельєфу з тектонічними структурами. Вік і поширення гірських порід. Геохронологічна таблиця. Зміна природних умов території України в архейську, протерозойську, палеозойську, мезозойську, кайнозойську ери. Закономірності поширення основних форм рельєфу і типів рельєфу. Різноманітність і багатство мінерально-сировинних ресурсів, їх зв'язок із геологічною будовою. Закономірності поширення корисних копалин.

Загальна характеристика клімату України. Основні кліматичні чинники: сонячна радіація, циркуляція атмосфери; підстильна земна поверхня. Взаємодія чинників кліматоутворення. Основні кліматичні показники.

Поверхневі води.
Основні річкові басейни та їх характеристика. Характер гідрографії й водного режиму річок.
Озера і лимани; їх типи; особливості гідрологічного режиму. Водосховища.
Підземні води. Основні артезіанські басейни України. Болота, їх типи і поширення. Водний баланс і водні ресурси України, шляхи їх раціонального використання і охорони.

Умови ґрунтоутворення, основні генетичні типи ґрунтів, закономірності їх поширення.
Земельні ресурси України. Різноманітність видового складу, закономірності поширення рослинності. Широтна зональність і висотна поясність рослинного покриву. Різноманітність видового складу тварин.

Природно-територіальні комплекси (ПТК), взаємодія факторів і компонентів, що їх формують. Ландшафти та їх класифікація. Поняття фізико-географічного районування.
Карта фізико-географічного районування України. Характеристика природних зон. Зона мішаних і широколистяних лісів. Зона лісостепу. Зона степу. Українські Карпати. Кримські гори. Природні комплекси морів, що омивають Україну.

Економічна і соціальна географія України

Економіко-географічне положення України. Адміністративно-територіальний устрій. Українські історичні землі. Сучасний адміністративно-територіальний поділ і його характеристика.

Кількість, розміщення і густота населення, його вікова і статева структура. Природний рух населення України. Депопуляція. Міграції.
Статево-віковий склад населення, його особливості. Національний та етнічний склад населення. Міське і сільське населення. Урбанізація. Субурбанізація.
Типи сільських поселень, особливості їх розміщення. Поняття "трудові ресурси", "економічно активне населення", "зайнятість населення".

Поняття про господарство і національний господарський комплекс. Галузева структура господарства. Економічний потенціал України. Загальна характеристика промисловості. Паливна промисловість. Електроенергетика. Металургійна промисловість. Машинобудування і металообробка. Хімічна промисловість. Лісова і деревообробна промисловість.
Промисловість будівельних матеріалів.
Легка промисловість. Художні промисли.
Харчова промисловість. Соціальна сфера.

Галузева структура сільського господарства. Природно-географічні фактори розвитку сільського господарства. Сільськогосподарські угіддя, їх структура. Меліорація земель. Галузева структура і виробничі особливості рослинництва. Географія зернового господарства, технічних культур, картоплярства, овочівництва та плодівництва.
Тваринництво, його структура та географія. Розвиток кормової бази тваринництва. Рибне господарство.
Зональна спеціалізація сільського господарства. Гірські регіони. Приміські сільськогосподарські райони.

Види транспорту.
Залізничний транспорт, його роль у перевезенні вантажів. Залізнична мережа України. Географія залізничних вантажо- та пасажиропотоків. Залізничні вузли.
Водний транспорт.Морські порти і географія перевезень. Каботаж. Роль морського транспорту в міжнародних зв'язках.
Географія річкового транспорту. Річкові порти. Міждержавні перевезення по Дунаю та інших річках.
Автомобільний транспорт, його недоліки та переваги. Найважливіші автомагістралі.
Повітряний транспорт, його значення в міждержавних перевезеннях. Спеціалізація повітряних перевезень.
Трубопровідний транспорт. Географія нафто- і газопроводів. Транзитні транспортування нафти і газу.
Рівень забезпеченості різних районів країни транспортними магістралями. Міжнародні транспортні коридори. Транзитні перевезення. Проблеми і перспективи розвитку транспорту.

Територіальне розмаїття природи, економіки і населення — передумова територіального поділу України. Поняття про економічний район та його основні ознаки. Мережа економічних районів в Україні, критерії їх виділення та спеціалізація.
План вивчення економіко-географічного району: склад території, економіко-географічне положення, природні умови і ресурси, особливості господарського комплексу та найбільші міста. Донецький, Придніпровський, Північно-Східний, Столичний, Центральний, Подільський, Північно-Західний, Карпатський, Причорноморський економічні райони, їх коротка характеристика.

Соціально-економічна географія світу

Сучасна політична карта світу. Відмінність понять "країна", "держава", "залежна країна", "колонія". Класифікація країн за формою правління. Форми адміністративно-територіального устрою. Політичні та економічні системи країн. Типологія держав.
Етапи формування політичної карти світу.
Міжнародні організації, їх функціональний і просторовий розподіл. Загальнополітичні (ООН, Рада Європи, Європейський Парламент, СНД) та спеціальні (Європейський союз, НАТО, ЮНЕСКО, ФАО та ін.) організації.

Кількість населення. Відтворення населення. Демографічні процеси і демографічна політика. Міграційні процеси і міграційна політика держав. Причини та проблеми зовнішніх міграційних потоків. Мовний і етнічний склад населення. Найпоширеніші мовні сім'ї і групи.
Світові релігії. Виникнення і сучасне поширення релігійних вчень.
Соціальна і професійна структура населення. Трудові ресурси. Проблеми зайнятості й безробіття.

Світові природні ресурси. Ресурсозабезпеченість. Природокористування. Географія світових природних ресурсів: мінеральних, земельних, лісових, водних, Світового океану, рекреаційних.
Сучасне світове господарство. Міжнародний географічний поділ праці (МГПП). Етапи формування світового господарства. Поняття "НТР" та її основні риси. Промисловість. Географія основних галузей промисловості світу (енергетика, металургія, машинобудування, хімічна промисловість, лісова і деревообробна промисловість, легка промисловість, харчова промисловість). Світове сільське господарство: значення, внутрішньогалузева структура, міжгалузеві зв'язки, аграрні відносини. Найбільші сільськогосподарські райони.
Географія світового транспорту.
Зовнішні економічні зв'язки. Міжнародний туризм.

Поняття про глобальні проблеми людства (війни і миру, екологічну, сировинну і енергетичну, голоду, боротьби зі злочинністю, тероризмом, епідеміями). Роль світової громадськості у їх розв'язанні.

Загальна характеристика регіону, його склад. Населення, міста. Характеристика господарства країн та значення інтеграційних процесів у його формуванні.
ФРН. Географічне положення. Населення і міста. Особливості сучасного розвитку господарства країни. Промисловість. Сільське господарство. Інфраструктура.
Велика Британія. Особливості ЕГП, його вплив на розвиток країни. Населення, міста. Характерні риси розвитку економіки індустріальної держави. Значення зовнішніх економічних зв'язків.
Франція. Особливості ЕГП. Населення і міста. Провідні галузі господарства.
Італія. Особливості ЕГП країни, вплив його на розвиток господарства. Населення, міста. Галузева структура господарства країни, її територіальні відмінності.
Держави-сусіди України.
Особливості ЕГП країн. Населення, демографічні проблеми. Сучасний стан економіки країн. Галузева структура господарства, їх територіальні відмінності. Зв'язки країн-сусідів з Україною.

Загальний огляд. Склад регіону. Різноманітність країн. Особливості господарства. Роль країн Азії в світі. Регіон перехрестя важливих морських комунікацій. Туризм.
Японія. ЕГП, історико-культурні особливості країни. Особливості населення країни. Роль НТР в економіці Японії. Галузева і територіальна структура господарства. Спеціалізація країни в світовому господарстві. Зовнішньоекономічні зв'язки.
Китай. Особливості розселення, демографічна політика і трудові ресурси Китаю. Особливості економічної політики Китаю, галузі міжнародної спеціалізації. Особливості галузевої структури господарства. Зовнішні економічні зв'язки. Відмінності між Західним і Східним Китаєм; концентрація промислового і сільськогосподарського виробництва в Східному Китаї.
Індія. Культурно-історичні особливості країни. Природні умови і ресурси. Розміщення населення і господарства. Роль країни в регіоні та в світі.

Склад території. Особливості економіко-географічного положення. Сторінки освоєння регіону та формування території США і Канади. Роль переселенців у розвитку економіки регіону. Українська діаспора Канади і США.
США. Найбільша за економічним потенціалом та політичним впливом країна сучасного світу. Населення: закономірності зростання, етнічний склад, трудові ресурси, соціальна структура суспільства. Процеси урбанізації. Галузева та територіальна структура господарства, галузі міжнародної спеціалізації. Найбільші промислові та сільськогосподарські райони. Специфіка зовнішніх економічних зв'язків США.
Канада. ЕГП. Особливості розміщення населення. Українці в Канаді. Найбільші міські агломерації. Господарство Канади. Роль країни в міжнародному географічному поділі праці.

Центральна та Південна Америка. ЕГП та склад території. Політична карта. Різноманітність країн (за розмірами території, кількістю населення, адміністративно-територіальним устроєм, формою правління, рівнем економічного розвитку тощо). Особливості населення. Основні риси географії сільського господарства, промисловості, транспорту. Екологічні проблеми. Участь регіону в міжнародному географічному поділі праці.

Загальний огляд. Склад території. Різноманітність країн. Історія формування політичної карти. Характерні риси населення, типи розселення та урбанізації в країнах Африки. Природно-ресурсний потенціал та його використання. Особливості територіальної та галузевої структури господарства країн Африки. Найбільші країни.
Австралія. Особливості розміщення населення, найбільші міські агломерації. Особливості економічного розвитку. Географія промисловості, сільського господарства, транспорту і ресурсів. Етнічна карта регіону.
Роль країни в МГПП. Зовнішні зв'язки.
Океанія. Специфіка ЕГП. Роль Нова Зеландія і острівні країни Тихоокеанського регіону. Політична карта. Особливості розвитку малих острівних держав.

СТАНЬ НА КРОК БЛИЖЧЕ ДО СТУДЕНТСЬКОГО ЖИТТЯ!