Навчальний курс «Фізика»

Даний курс призначений для абітурієнтів, які будуть здавати ЗНО з фізики, і передбачає узагальнення та систематизацію знань з фізики.

Мета курсу: допомогти учням та абітурієнтам систематизувати свої знання з фізики за курс середньої школи, навчити їх володіти різними прийомами та методами розв'язування різного типу задач з фізики: розрахункових, графічних, комбінованих, якісних задач. Для досягнення цієї мети використана така структура викладу матеріалу: спочатку лекційно викладається теоретичний матеріал, який одночасно закріплюється розв'язуванням різнотипових задач, тестових за прикладом зовнішнього незалежного оцінювання.

Завдання курсу:

 • дати знання основ фізики як науки: найважливіші факти, поняття, фізичні закони і теорії;
 • розкрити доступні узагальнення світоглядного характеру;
 • ознайомити з методами фізичної науки, розвинути вміння спостерігати, класифікувати і пояснювати фізичні явища, що відбуваються в природі, у лабораторії, на виробництві та в побуті;
 • сформувати вміння грамотно застосовувати знання з фізики, показати гуманістичну спрямованість науки, зростаючу роль її у розв'язанні глобальних проблем людства;
 • навчити абітурієнтів алгоритму розв'язування фізичних задач;
 • закріпити вміння набуті в школі, характеризувати фізичні властивості речовин, розв'язувати задачі.

Вивчення дисципліни включає аудиторні заняття під керівництвом викладача. Контрольні роботи зроблені за прикладом ЗНО.

В результаті вивчення курсу слухачі будуть:

 • знати основні фізичні поняття, закони, теорії;
 • знати фізичні властивості, їх застосування, вплив на життя та діяльність людини.
 • уміти використовувати алгоритми для розв'язування фізичних задач;
 • уміти чітко формулювати знання з фізики в усній та письмовій формах;
 • уміти складати фізичні формули, здійснювати перетворення, розв'язувати задачі;
 • уміти встановлювати причинно-наслідкову залежність між складом, будовою, властивостями та застосуванням речовин;
 • уміти робити узагальнюючі висновки;
 • уміти розуміти роль фізики в побуті, створенні нових матеріалів, розв'язанні сировинної та енергетичної проблеми, охороні довкілля.

Програма навчального курсу «Фізика»

Тема 1.Будова речовини. Молекули. Дифузія в газах, рідинах і твердих тілах. Швидкість руху молекул. Взаємне притягування і відштовхування молекул. Три стани речовин.
Тема 2.Тиск. Одиниці тиску. Закон Паскаля. Тиск в рідині і газі. Розрахунок тиску на дно і стінки посудини. Сполучені посудини.
Тема 3.Вага повітря. Атмосферний тиск. Вимірювання атмосферного тиску. Атмосферний тиск на різних висотах.
Тема 4.Дія рідини і газу на занурене в них тіло. Архімедова сила. Плавання суден. Повітроплавання.
Тема 5.Механічна робота. Одиниці роботи. Потужність. Одиниці потужності. Механічна енергія. Закон збереження енергії.
Тема 6.Прості механізми: важіль, блок, похила площина. К.К.Д. механізмів.
Тема 7.Тепловий рух. Внутрішня енергія. Способи зміни внутрішньої енергії. Кількість теплоти. Питома теплоємність. Енергія палива. Теплота згоряння палива. Кількість теплоти, що йде на нагрівання.
Тема 8.Агрегатні стани речовини. Плавлення і твердіння кристалічних тіл. Питома теплота плавлення. Випаровування та конденсація, розв'язування задач.
Тема 9.Робота газу й пари під час розширення. Двигун внутрішнього згорання. К.К.Д, теплового двигуна. І закон термодинаміки. Необоротність теплових процесів.
Тема 10.Механічний рух. Траєкторія. Матеріальна точка. Шлях і переміщення. Система відліку. Відносність руху. Векторні величини. Дії над векторами.
Тема 11.Прямолінійний рівномірний рух (ПРР). Рівняння швидкості і координати. Графічне зображення ПРР.
Тема 12.Відносність руху. Додавання швидкості і переміщень, розв'язування задач. Прямолінійний нерівномірний рух. Миттєва та середня швидкість. Прискорення. Рівноприскорений рух.
Тема 13.Графіки прискорення і швидкість ПРР. Переміщення при ПРР. Графік рівноприскореного руху, розв'язування задач.
Тема 14.Вільне падіння тіл. Прискорення вільного падіння, розв'язування задач.
Тема 15.Рівномірний рух по колу. Доцентрове прискорення. Період і частота обертання тіла, розв'язування задач.
Тема 16.Перший закон Ньютона. Інтернаціональна система відліку. Взаємодія тіл. Інертність тіл. Маса тіла.
Тема 17.Сила. Другий закон Ньютона. Рух тіла під дією сил. Додавання сил. Розв'язування задач.
Тема 18.Третій закон Ньютона, розв'язування задач.
Тема 19.Сили. Сила пружності. Закон Гука. Сили тертя. Гравітаційні сили. Закон всесвітнього тяжіння.
Тема 20.Вага тіла. Вага тіла, що рухається з прискоренням. Перевантаження. Невагомість. Рух тіла, кинутого горизонтально. Рух ШСЗ. Першокосмічна швидкість. Розв'язування задач.
Тема 21.Сила та імпульс. Закон збереження імпульсу. Реактивний рух. Розв'язування задач.
Тема 22.Робота сил тяжіння, сили пружності.
Тема 23.Основи МКТ та її дослідне обґрунтування. Маса і розміри молекул, розв'язування задач.
Тема 24.Ідеальний газ. Основне рівняння МКТ. Температура та її вимірювання. Швидкість молекул ідеального газу. Рівняння стану ідеального газу (рівняння Менделєєва-Клапейрона).
Тема 25.Насичена і ненасичена пара. Залежність температури кипіння рідини від тиску. Вологість повітря та її вимірювання. Точка роси.
Тема 26.Змочування. Капілярні явища. Поверхневий натяг. Кристалічні та аморфні тіла.
Тема 27.Електричний заряд, його дискретність. Закон збереження заряду. Закон Кулона. Розв'язування задач.
Тема 28.Електричне поле. Напруженість електричного поля. Провідники та діелектрики в електричному полі.
Тема 29.Робота електричного поля по переміщенню заряду. Різниця потенціалів. Електрична напруга, зв'язок між напруженістю поля і напругою.
Тема 30.Електроємність. Конденсатор. Енергія зарядженого конденсатора. З'єднання конденсаторів у батарею. Розв'язування задач.
Тема 31.Опір. Питомий опір. Закон Ома для повного кола. З'єднання провідників. Розв'язування задач. Робота і потужність струму. Розв'язування задач.
Тема 32.Магнітне поле струму. Магнітна індукція. Магнітний потік. Сила Ампера. Сила Лоренда. Практичне використання дії магнітного поля на рухомі заряди.
Тема 33.Електричний струм у металах. Залежність опору від температури. Напівпровідники, їх провідність. Електричний струм у електролітах. Закон Фарадея. Електричний струм у газах.
Тема 34.Явище електромагнітної індукції. Напрям індукційного струму. Правило Ленца.
Тема 35.Закон електромагнітної індукції, розв'язування задач.
Тема 36.Електричний струм в рухомих провідниках. Індукційне вихрове поле. Самоіндукція. Індуктивність. Енергія магнітного поля.
Тема 37.Коливальні рухи. Амплітуда, період, частота. Коливання вантажу на пружині. Математичний маятник. Розв'язування задач.
Тема 38.Поширення коливань у пружних середовищах. Хвилі. Види хвиль. Довжина хвилі. Швидкість поширення. Звукові хвилі.
Тема 39.Перетворення (коливань) енергії в коливальному контурі. Формула Томсона.
Тема 40.Змінний електричний струм. Активний, індуктивний та ємнісний опір у колі змінного струму.
Тема 41.Трансформатор. Передача та використання електроенергії, розв'язування задач.
Тема 42.Електромагнітне поле. Електромагнітні хвилі. Енергія хвиль, густина потоку випромінювання.
Тема 43.Принцип радіотелефонного зв'язку. Винайдення радіо О. Поповим.
Тема 44.Світло. Швидкість світла. Відбивання світла. Закони відбивання.
Тема 45.Заломлення світла. Закони заломлення. Повне внутрішнє відбивання світла. Лінзи. Побудова зображення в лінзах, формула тонкої лінзи. Розв'язування задач. Інтерференція та дифракція світла.
Тема 46.Фотоелектричний ефект і його закони. Рівняння фотоефекту. Кванти світла. Фотони. Тиск світла. Досліди Лебедєва.
Тема 47.Досліди Резенфорда. Ядерна модель атома. Поглинання та випромінювання світла. Радіоактивність, α, β і γ - випромінювання.
Тема 48.Закон радіоактивного розпаду. Період піврозпаду. Розв'язування задач. Енергія зв'язку. Ядерні реакції. Енергетичний вихід ядерних реакцій, розв'язування задач.

СТАНЬ НА КРОК БЛИЖЧЕ ДО СТУДЕНТСЬКОГО ЖИТТЯ!