Навчальний курс «Біологія»

Навчальний курс «Біологія» ознайомлює слухачів підготовчих курсів із сучасними науковими поглядами на молекулярний, клітинний, тканинний, організмовий, популяційно-видовий і біосферний рівні організації живої природи, дає уявлення про будову і процеси життєдіяльності живих організмів, основи систематики рослин, тварин і мікроорганізмів.

Мета курсу: забезпечення учнів знаннями в галузях ботаніки, зоології, анатомії і фізіології людини, еволюційного вчення, цитології, ембріології і екології.

Завдання курсу:

 • узагальнення знань учнів у рамках шкільного курсу біології;
 • оволодіння ними методикою розв'язування біологічних задач, творчих і тестових завдань із різних розділів біології;
 • підвищення рівня знань у випускників загальноосвітніх шкіл;
 • допомога успішному складанню іспитів у вищі навчальні заклади України та проходженню зовнішнього оцінювання з біології.

В результаті вивчення курсу слухачі будуть:

 • знати найголовніші поняття, закономірності і закони, що стосуються будови, життя і розвитку рослинного, тваринного і людського організму, розвитку живої природи;
 • знати будову і життєдіяльність рослин, тварин і людини, основні групи рослин і тварин та принципів їх класифікації;
 • уміти обґрунтувати висновки;
 • уміти оперувати знаннями при поясненні явищ природи;
 • уміти узагальнювати і порівнювати різні біологічні поняття;
 • уміти розуміти проблеми охорони природи і здоров'я людини та ін.

Знання учнів перевіряються за трьома рівнями. Перший рівень - на відтворення матеріалу з різних розділів біології, передбачає стандартне застосування навчального програмного матеріалу за алгоритмами і зразками. Другий рівень - це питання, що потребують уміння узагальнювати і порівнювати біологічні поняття і процеси. Він передбачає застосування навчального матеріалу у змінених і ускладнених ситуаціях. Третій рівень - біологічні задачі або завдання, що потребують відкритої відповіді. Це потребує творчого мислення, застосування своїх знань на практиці.

При читанні матеріалу в підручнику необхідно користуватися малюнками, схемами, діаграмами, таблицями. Тільки при такому поєднанні теоретичний матеріал усвідомлюється осмислено. Особливу увагу потрібно звертати на терміни і поняття, які виділені спеціальним шрифтом і вміти дати пояснення кожному. Біологічні терміни, поняття та визначення слід записувати в окремому зошиті. Перед виконанням контрольної роботи з ботаніки, зоології, анатомії і фізіології людини, загальної біології потрібно уважно підібрати необхідну літературу з теми, узагальнити пройдений матеріал.

При підготовці до екзаменів абітурієнт, крім шкільного підручника може використати також наукову та науково-популярну літературу.

Програма навчального курсу «Біологія»

Тема 1.Молекулярний рівень організації життя.

 1. Класифікація хімічних елементів за їхнім вмістом в організмах (макроелементи, в тому числі органогенні елементи, мікроелементи). Наслідки недостатнього або надлишкового надходження в організм людини хімічних елементів (I, P, Pe, Ca, Pb) та способи усунення їх нестачі. Ендемічні хвороби.
 2. Роль води, солей та інших неорганічних сполук в організмі. Гідрофільні сполуки. Гідрофобні сполуки.
 3. Будова, властивості і функції органічних сполук: ліпідів, вуглеводів (моносахаридів, полісахаридів), амінокислот, білків, нуклеотидів, АТФ, нуклеїнових кислот.
 4. Ферменти, їх будова, властивості та застосування у господарській діяльності людини.
 5. Біологічно активні речовини (вітаміни, гормони, нейрогормони, фітогормони, алкалоїди), їх біологічна роль.
Тема 2.Клітинний рівень організації життя. Клітина - основна структурна і функціональна одиниця живого.

 1. Основні положення сучасної клітинної теорії.
 2. Мембрани, їхня структура, властивості та основні функції. Плазматична мембрана. Транспорт речовин через мембрани.
 3. Надмембранні комплекси (клітинна стінка, глікокалікс). Підмембранні комплекси (мікронитки, мікротрубочки). Цитоскелет, його функції.
 4. Цитоплазма та її компоненти. Автономія мітохондрій та хлоропластів у клітині.
 5. Будова та функції ядра. Хромосоми, особливості будови та хімічного складу. Гомологічні хромосоми. Аутосоми та статеві хромосоми (гетерохромосоми). Каріотип. Хромосомний набір ядра.
 6. Типи організації клітин (прокаріотичний та еукаріотичний). Особливості організації клітин прокаріотів. Нуклеоїд прокаріотів. Плазміди. Особливості організації клітин еукаріотів.
Тема 3.Клітинний рівень організації життя. Обмін речовин та перетворення енергії

 1. Обмін речовин (метаболізм). Пластичний (асиміляція)та енергетичний (дисиміляція) обмін. Джерела енергії для організмів.
 2. Автотрофні (фототрофні, хемотрофні) і гетеротрофні організми.
 3. Етапи перетворення енергії в організмі: підготовчий, анаеробний (безкисневий) та аеробний (кисневий). Аеробне та анаеробне дихання.
 4. Біосинтез білків та його етапи.
 5. Генетичний код і його властивості. Кодон, антикодон, стоп-кодони, екзони, інтрони. Транскрипція. Трансляція.
 6. Біосинтез нуклеїнових кислот. Реакції матричного синтезу.
 7. Фотосинтез. Основні процеси, що відбуваються у світловій та темновій фазах фотосинтезу. Сумарне рівняння процесу фотосинтезу. Значення фотосинтезу.
 8. Виведення продуктів обміну речовин.
Тема 4.Клітинний рівень організації життя. Розмноження клітин

 1. Клітинний цикл. Інтерфаза. Мітоз та його фази.
 2. Мейоз та його фази. Кон'югація гомологічних хромосом. Кросинговер.
 3. Будова та процеси формування статевих клітин.
 4. Запліднення та його форми.
Тема 5.Організмовий рівень організації живого. Індивідуальний розвиток організмів.

 1. Онтогенез. Періоди індивідуального розвитку організмів.
 2. Зародковий (ембріональний) період розвитку, його етапи у тварин.
 3. Післязародковий (постембріональний) період розвитку, його типи і етапи у тварин і людини. Статеве дозрівання (на прикладі людини).
 4. Особливості післязародкового розвитку у рослин.
 5. Життєвий цикл. Прості та складні життєві цикли. Чергування різних поколінь у життєвому циклі. Сезонні зміни у житті рослин і тварин.
Тема 6.Організмовий рівень організації живого. Основи генетики та селекції.

 1. Поняття про генетику, спадковість мінливість. Методи генетики.
 2. Основні закони спадковості, встановлені Менделем.
 3. Генетика статі.
 4. Хромосомна теорія спадковості Моргана. Зчеплене успадкування. Кросинговер. Хромосомні карти.
 5. Взаємодія генів.
 6. Мінливість Модифікації і мутації. Причини виникнення, різновиди, значення.
 7. Селекція рослин, тварин та мікроорганізмів. Основні напрямки, шляхи та досягнення.
 8. Біотехнологія та генна інженерія.
Тема 7.Організмовий рівень життя. Систематика органічного світу. Царство Віруси. Царство Дроб'янки. Царство Гриби.

 1. Поняття про віруси - неклітинні форми життя. їх будова, походження, роль у природі і житті людини.
 2. Царство Дроб'янки. Основна характеристика.
 3. Бактерії: середовище існування, будова, живлення, розмноження, спороутворення, роль в природі і життя людини.
 4. Ціанеї або синьо-зелені водорості середовище існування, будова, живлення, розмноження, спороутворення, роль в природі і життя людини.
 5. Царство Гриби. Загальна характеристика, будова і життєдіяльність.
 6. Плісняві гриби.
 7. Гриби-паразити.
 8. Шляпкові гриби.
 9. Лишайники
Тема 8.Організмовий рівень життя. Ботаніка. Морфологія та анатомія рослин.

 1. Рослини. Ботаніка - наука про рослини.
 2. Особливості будови рослин. Тканини рослин. Вегетативні і генеративні органи.
 3. Корінь. Пагін. Листок. Будова і функції. Видозміни.
 4. Квітка - орган насінного розмноження. Суцвіття, їх різноманітність та біологічне значення. Запилення та його значення. Запліднення у рослин. Хімічний склад насіння. Різноманітність плодів.
 5. Розмноження рослин. Рослина - цілісний організм.
Тема 9.Ботаніка. Систематика Царства рослини.

 1. Принципи класифікації рослин.
 2. Водорості. Загальні риси, різноманітність та особливості поширення водоростей. Відділ Зелені водорості. Відділ Діатомові водорості. Відділ Бурі та Червоні водорості. Евгленові водорості. Роль водоростей в природі і в житті людини.
 3. Відділ Мохоподібні. Загальна характеристика та особливості поширення по планеті. Різноманітність. Роль мохоподібних у природі та житті людини.
 4. Відділ Плауноподібні. Відділ Хвощеподібні. Відділ папоротеподібні. Загальна характеристика та особливості поширення по планеті. Значення.
 5. Відділ Голонасінні. Загальна характеристика, різноманітність та особливості поширення по планеті. Хвойні. Різноманітність, роль у природі та житті людини.
 6. Відділ Покритонасінні або Квіткові рослини. Загальна характеристика. Клас Дводольні. Клас Однодольні. Характерні ознаки, різноманітність. Особливості поширення, біологічні особливості та господарське значення.
Тема 10.Царство Тварини. Безхребетні.

 1. Тварини. Загальна характеристика царства Тварини. Принципи класифікації тварин. Типи розвитку тварин.
 2. Підцарство Одноклітинні тварини або Найпростіші. Захворювання людини та свійських твари, викликані найпростішими.
 3. Підцарство Багатоклітинні. Тип Кишковопорожнинні або Жалкі. Різноманітність кишковопорожнинних (медузи і поліпи). Роль кишковопорожнинних у природі та житті людини.
 4. Тип Плоскі черви. Загальна характеристика типу. Різноманітність плоских червів. Класи Війчасті черви. Сисуни. Стьожкові черви. Боротьба та профілактика захворювань, що викликаються паразитичними плоскими червами.
 5. Тип Первиннопорожнинні або Круглі черви - паразити рослин, тварин, людини.
 6. Тип Кільчасті черви або Кільчаки. Клас Малощетинкові черви. Багатощетинкові черви. Клас П'явки.
 7. Тип Молюски або М'якуни. Клас Черевоногі, Двостулкові, Головоногі. Роль в природі та житті людини.
 8. Тип Членистоногі. Клас Ракоподібні. Клас Павукоподібні. Клас Комахи. Загальна характеристика. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови. Типи розвитку. Класифікація, основні ряди комах та представники.
Тема 11.Царство Тварини. Тип Хордові. Роль у природі та житті людини.

 1. Тип Хордові. Загальна характеристика. Різноманітність і систематика.
 2. Підтип Безчерепні. Загальна характеристика. Клас Головохордові. Ланцетник.
 3. Підтип Хребетні або Черепні. Загальна характеристика. Клас Хрящові риби. Клас Кісткові риби. Характеристика рядів.
 4. Клас Земноводні. Загальна, характеристика і систематика.
 5. Клас Плазуни. Загальна, характеристика і систематика.
 6. Клас Птахи. Особливості зовнішньої і внутрішньої будови. Пристосування до польоту. Різноманітність птахів, основні ряди.
 7. Клас Ссавці. Особливості зовнішньої і внутрішньої будови. Внутрішньоутробний розвиток. Різноманітність ссавців, основні ряди.
Тема 12.Біологія людини.

 1. Біологія людини. Вступ. Організм людини як цілісна біологічна система. Тканини людського організму. Внутрішнє середовище організму. Ендокринна система. Нервова система.
 2. Опорно-рухова система людини, її функції та значення. Скелет людини. М'язи як частина опорно-рухової системи. Перша допомога при ушкодженні опорно-рухової системи.
 3. Кров та кровообіг. Склад, функції та значення крові. Групи крові та резус-фактор. Зсідання крові. Поняття про імунітет.
 4. Загальні уявлення про систему кровообігу. Будова та робота серця людини. Автоматія серця. Нервово-гуморальна регуляція серцевого циклу. Велике і мале коло кровообігу. Рух крові по судинах. Лімфатична система. Перша медична допомога.
 5. Дихання. Будова і функція верхніх дихальних шляхів. Газообмін в легенях і тканинах. Найбільш поширені та небезпечні захворювання системи дихання. Профілактика захворювань. Перша медична допомога при зупинці дихання.
 6. Травлення та обмін речовин в організмі. Будова ротової порожнини та травлення в ній. Праці І.П. Павлова. Будова шлунку, травлення в ньому і нервово-гуморальна регуляція його діяльності. Основні відомості про обмін речовин та енергії. Норми харчування. Вітаміни.
 7. Виділення. Будова та функції органів сечовидільної системи. Утворення сечі. Найбільш і поширення та небезпечні захворювання сечовидільної системи.
 8. Шкіра. Гігієна шкіри. Профілактика захворювань шкіри. Надання першої допомоги при опіках, обмороженні, тепловому та сонячних ударах. Загартування організму.
 9. Сенсорні системи. Поняття про аналізатори. Зоровий аналізатор. Слуховий аналізатор. Аналізатори дотику, нюху і смаку. Вища нервова діяльність. Біологічні основи поведінки людини.
 10. Безумовні рефлекси. Перша і друга сигнальні системи. Сон і неспання. Поняття про особистість. Вплив алкоголю, наркотиків, токсинів на нервову систему і поведінку людини.
 11. Розмноження та індивідуальний розвиток людини.
 12. Людина та оточуюче середовище.  Екологія людини та її значення для  гармонізації відносин людства та довкілля. Демографічні проблеми в Україні та світі. Людина розумна як біологічний вид. Походження людини. Основні етапи історичного розвитку людини.
Тема 13.Надорганізмовий рівень життя. Еволюційне вчення.

 1. Поняття еволюції.
 2. Основні еволюційні погляди К. Ліннея, Ж. Ламарка, Ч. Дарвіна.
 3. Сучасна синтетична теорія еволюції.
 4. Природний добір та його форми.
 5. Мікроеволюція. Елементарні еволюційні чинники. Видоутворення.
 6. Макроеволюція. Основні напрямки і шляхи еволюції (біологічний прогрес і регрес, арогенез, ідіоадаптація, дегенерація).
 7. Докази еволюції (палеонтологічні, біохімічні, ембріологічні, морфо-анатомічні).
 8. Походження життя на Землі. Основні гіпотези.
 9. Історія розвитку життя на Землі. Ери і періоди.
 10. Основні етапи антропогенезу.
Тема 14.Надорганізмовий рівень життя. Основи екології.

 1. Поняття про екологію.
 2. Екологічні фактори і їх дія.
 3. Біотичні взаємовідносини між організмами (мутуалізм, симбіоз, коменсалізм, нейтралізм, конкуренція, паразитизм, хижацтво).
 4. Біогеоценози. їх структура і характеристика.
 5. Потік енергії і біомаси в екосистемах. Ланцюги живлення. Правило екологічної піраміди.
 6. Біосфера та її межі.
 7. Функції живої речовини у біосфері.
 8. Кругообіг речовин і енергії у біосфері.
 9. Ноосфера. Сучасні екологічні проблеми. Охорона рослинного і тваринного світу.
 10. Сучасні екологічні проблеми, їх негативний вплив на біологічне різноманіття.
 11. Вчення В.І. Вернадського про біосферу та ноосферу, його значення для уникнення глобальної екологічної кризи.
 12. Червона та зелена книги. Природоохоронні території. Природоохоронне законодавство України. Міжнародне співробітництво у галузі охорони природи.

СТАНЬ НА КРОК БЛИЖЧЕ ДО СТУДЕНТСЬКОГО ЖИТТЯ!