Навчальний курс «Історія України»

Курсу «Історії України» належить важливе місце в системі освіти, оскільки по-справжньому якісна підготовка фахівців будь-якої галузі визначається не тільки набутими спеціальними знаннями, а й високими громадянськими і національно-патріотичними якостями.

Історія України — одна із складових історичної науки, що досліджує генезу та закономірності становлення та розвитку українського народу, його боротьбу за національно - державну незалежність.

Предмет курсу: процес формування та розвитку українського народу, його діяльності в соціально-економічній, духовній, політичній і державній сферах з найдавніших часів до сьогодення. Разом із тим, історія України розглядається в тісному взаємозв'язку з глобальними історичними процесами, історією країн, які протягом віків впливали на українську історію.

Мета курсу: формування культури громадянськості, національного світогляду як складової загальної культури майбутніх фахівців через вивчення процесів формування українського народу та його держави, економічного розвитку та соціально-політичних аспектів, особливостей розвитку культури та впливу геополітичних чинників на державотворчі процеси в Україні. Слухачі мають усвідомити важливість історичного пізнання, пам'ятаючи слова російського історика В.Й. Ключевський:

... без знання історії ми повинні визнати себе випадковостями, які не розуміють як і для чого ми живемо, як і до чого прямувати?

В.Й. Ключевський

Завдання курсу:

 • вивчення та усвідомлення шляхом аналізу та узагальнень наступних проблем:
 • наукової періодизації історії;
 • суті історичних процесів, що відбувались в минулому та відбуваються нині в Україні;
 • найважливіших подій та явищ української історії в контексті світової історії;
 • зіставлення історичних подій, процесів з культурно-історичними епохами;
 • набуття навичок пошуку та критичного осмислення матеріалу з історії України, застосовуючи набуті знання для прогнозування суспільних процесів.

В результаті вивчення курсу слухачі будуть:

 • знати методологічні та методичні підходи щодо вивчення історії України;
 • знати суть історичних процесів, які відбувались в минулому й відбуваються нині в Україні;
 • знати основні етапи формування української нації та визначальні фактори цього процесу;
 • знати хронологію основних подій, визначних історичних явищ та видатних українських діячів;
 • знати сутність політичних явищ та процесів, які характеризують основні періоди української історії;
 • уміти аналізувати й усвідомлювати історичний матеріал у певній системі, оцінювати найважливіші події та явища української історії в контексті світової історії;
 • уміти зіставляти історичні події, процеси з епохами, орієнтуватися у науковій періодизації історії;
 • уміти працювати з історичними джерелами та науковою літературою;
 • уміти вміти застосовувати набуті знання з історії у повсякденній діяльності, для орієнтації в суспільно-політичному житті, оцінки суспільних явищ і подій.

Логіка і структура курсу «Історія України» та передбачені цією програмою підходи вивчення дозволяють опанувати новітніми історичними концепціями, набути навичок критичного осмислення історичних подій та сучасних явищ та сприяють формуванню громадянської культури.

Програма навчального курсу «Історія України»

Тема 1.Вступ. Ознайомлення учнів із завданнями і структурою курсу. Методологія побудови підручника з предмета, додаткова навчальна література та електронні й інтернет-ресурси. Форми й методи організації навчальної діяльності на заняттях з курсу. Середньовічна Україна. Хронологічні межі та періодизація.
Слов'яни під час Великого переселення народів. Розселення слов'ян у VIII-IX ст. на території України.
Походження назви Русь. Князювання Аскольда, Олега, Ігоря. Походи на Візантію. Княгиня Ольга, її реформи. Князювання Святослава. Походи на Хазарський каганат. Балканські походи.
Тема 2.Суспільний устрій Київської Русі у IX-X ст. Склад та заняття населення. Побут на селі. Міста і міське життя.
Правління князя Володимира. Територіальне зростання Русі. Запровадження християнства. Внутрішня і зовнішня політика Володимира. Утвердження Ярослава в Києві. "Руська правда".
Політичний устрій. Основні верстви населення. Феодальні відносини та землеволодіння. Розвиток господарства. Повсякденне життя.
Розвиток культури Русі.
Тема 3.Становище у державі за часів правління Ярославичів. Боротьба за київський престол. Любецький з'їзд. Посилення влади за Володимира Мономаха, його внутрішня і зовнішня політика. Правління Мстислава.
Князівства на території України у XII - XIII ст. та їх політика. "Слово о полку Ігоревім" - історичне джерело і літературна пам'ятка Київської Русі.
Тема 4.Галицько-Волинська держава за Романа Мстиславовича. Перша зустріч з монголо-татарами. Боротьба Русі з монголо-татарською навалою. Вторгнення Батия на Русь. Діяльність Данила Галицького. Наступники Данила.
Правління короля Юрія І. Останні Галицько-Волинські князі. Боротьба Польщі, Угорщини, Литви за землі Галицько-Волинської держави у 40-80-х рр. XIV ст. Волинь за правління Любарта. Розвиток культури за Мономаховичів та в часи Галицько-Волинської держави.
Тема 5.Поширення влади польського короля на Галичину і Велике князівство Литовське та інші українські землі. Суспільно-політичний устрій Великого князівства Литовського. Кревська унія. Політика Вітовта щодо українських земель. Відновлення та остаточна ліквідація Київського та Волинського удільних князівств.
Українські землі під владою Угорщини, Молдови та Московської держави. Утворення Кримського ханства. Перехід кримських ханів у васальну залежність від Османської імперії.
Тема 6.Політична структура суспільства. Панівні верстви населення, їх повсякденне життя. Князь Костянтин Острозький. Становище духівництва і церкви. Сільське господарство. Зростання міст. Магдебурзьке право.
Розвиток культури. Освіта. Юрій Дрогобич. Швайпольт Фіоль. Літописання. Архітектура.
Тема 7.Соціальна структура українського суспільства та економічне життя. Князі, пани й дрібна шляхта. Становище непривілейованих груп населення. Виникнення українського козацтва. Передумови Люблінської унії. Люблінський сейм. Суспільно-політичні зміни в українських землях після Люблінської унії. Реформація та контрреформація в Україні. Становище церкви, братства.
Козацька доба. Виникнення Запорозької Січі. Д. Вишневецький Українська козацька держава.
Тема 8.Зростання магнатського землеволодіння. Поширення фільварків. Морські походи козаків. Петро Конашевич Сагайдачний. Козацькі повстання.
Розвиток культури. Острозька академія. Книгодрукування. Митрополит Петро Могила. Шкільництво. Утворення Києво-Могилянської академії. Література. Театр.
Тема 9.Передумови війни. Богдан Хмельницький та його сподвижники. Перші перемоги. Програма розбудови Української козацької держави. Збаразько-Зборівська кампанія. Берестецька битва. Іван Богун. Білоцерківський мирний договір. Заснування козацької держави - Війська Запорозького. Політичний та адміністративно-територіальний устрій. Фінансова система й судочинство. Армія. Зміни в соціально-політичному житті.
Тема 10.Внутрішнє та зовнішнє політичне становище Гетьманщини у 1652-1653 рр.. Молдовські походи Б. Хмельницького. Батозька битва. Жванецька битва. Внутрішнє і зовнішнє становище Гетьманщини наприкінці 1653 р.. Місце Гетьманщини в міжнародних відносинах тогочасної Європи. Відносини з Московією. Україно-московський договір 1654 р..
Тема 11.Віденське перемир'я. Зміна зовнішньополітичної орієнтації Богдана Хмельницького. Дії українського війська в Польщі у 1656-1657 рр.. Богдан Хмельницький - політик і дипломат. Становище в державі після смерті Богдана Хмельницького. Іван Виговський. Гадяцька угода. Московсько-українська війна 1658-1659 рр.. Переяславський договір 1659 р.. Чуднівська кампанія 1660 р. та укладення Слободищенської угоди. Андрусівське перемир'я.
Тема 12.Гетьман П. Дорошенко, його боротьба за об'єднання України. Чигиринські походи. Бахчисарайський мир. Адміністративно-територіальний устрій Лівобережної Гетьманщини. Слобідська Україна в другій половині XVII ст., заснування міст. Соціальний устрій. Запорозька січ у складі Гетьманщини. Іван Сірко. Господарське, культурне, церковне життя.
Тема 13.Гетьманщина наприкінці XVII - на початку XVIII ст.. "Вічний мир". Перший Кримський похід. Обрання гетьманом І. Мазепи. Коломацькі статті. Зовнішня та внутрішня політика І. Мазепи.
Правобережна Україна наприкінці XVII - на початку XVIII ст.. Повстання Семена Палія. Україна в подіях Північної війни. І. Мазепа в історії України.
Тема 14.Становище в Україні після Полтавської битви. Наступ царату на українську культуру. Гетьман Іван Скоропадський. Діяльність Малоросійської колегії. Павло Полуботок. Відновлення гетьманства. "Рішительні пункти". Гетьман Данило Апостол, його реформи. Діяльність "Правління гетьманського уряду". Особливості розвитку культури.
Тема 15.Гетьман Кирило Розумовський, його діяльність. Остаточна ліквідація гетьманства. Діяльність П. Рум'янцева на Лівобережній Україні. Скасування козацького устрою. Соціально-політичне та економічне становище у Правобережній Україні, Галичині та на Буковині і в Закарпатті.
Тема 16.Адміністративно-територіальний поділ та освоєння запорозьких земель Нової (Підпільненської) Січі.
П. Калнишевський. Доля запорожців після ліквідації Січі.
Особливості розвитку культури.

Модерна та постмодерна доба історії України

Тема 17.Правобережжя та західноукраїнські землі. Національно-визвольна боротьба. Розгортання гайдамацького руху. Поділи Речі Посполитої. Лівобережжя та Слобідська Україна. Ліквідація Гетьманщини. Історичне значення Гетьманщини. Південна Україна. Ліквідації Запорозької Січі. Культура України другої половини XVIII ст..
Тема 18.Входження українських земель до складу Російської імперії. Адміністративно-територіальний устрій та регіональний поділ. Наддніпрянська Україна в системі міжнародних відносин у першій третині XIX ст.. Україна в російсько-турецькій війні 1806-1812 рр.. Україна в планах Наполеона та в російсько-французькій війні 1812 року.
Тема 19.Економічне становище в Україні у першій половині XIX ст.. Сільське господарство. Початок промислової революції. Створення залізниць. Міста. Початок національного відродження. Місія В. Капніста в Берліні. Російський визвольний та польський національно-визвольний рухи. Повстання Чернігівського полку. Польське повстання 1830 р. та його влив на український національно-визвольний рух. Український національний рух. Початки політизації українського національно-визвольного руху. Діяльність Кирило-Мефодіївського товариства. Соціальна боротьба в першій половині XIX ст..
Тема 20.Входження західноукраїнських земель до складу австрійської імперії. Політика австрійського уряду щодо українців. Реформи Марії-Терезії та Йосипа Другого. Соціально-економічне становище під владою Австрійської імперії.
Тема 21.Національне відродження наприкінці XVIII - у першій половині XIX ст.. Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях під час революції 1848-1849 рр. в Австрійській імперії. Культура України кінця XVIII - першій половині XIX ст..
Тема 22.Економічний розвиток Наддніпрянської України. Формування ринкових відносин. Селянська реформа 1861 року. Реформи адміністративно-політичного управління у другій половині XIX ст.. Економічна політика російського царату в Україні в пореформений період.
Тема 23.Суспільно-політичний рух у 50-60-х рр.. Виникнення громад. Хлопоманство. Суспільно-політичний рух у 70-90-х рр. XIX ст.. М. Драгоманов.
Тема 24.Соціально-економічне становище. Формування ринкових відносин. Вплив аграрної реформи 1848 р..
Суспільно-політичний розвиток у 60-ті - на початку 70-х рр. XIX ст.. Літературне товариство ім. Т. Шевченка. Піднесення національно-визвольного руху у другій половині 70-90-х рр.
Тема 25.Культура України у другій половині XIX ст.
Тема 26.Економічний розвиток. Столипінські аграрна реформа. Створення українських політичних партій. Україна напередодні та в роки російської революції 1905-1907 рр..
Тема 27.Соціально-економічний розвиток та політичне становище. Наростання українського політичного руху. Культура України на початку XX ст..
Тема 28.Початок Першої світової війни. Українські землі напередодні війни. Плани сторін щодо України. Воєнні дії на території України в 1914 році. Терор російської окупаційної адміністрації проти українського населення. Українські землі в 1915-1917 роках.
Тема 29.Початок Української революції. Утворення Центральної ради, її склад. Утворення рад. Проголошення автономії України. І Універсал ЦР. II Універсал ЦР. Наростання політичної боротьби в Україні у липні - жовтні 1917 р. Проголошення Української Народної Республіки.
Війна радянської Росії з Українською Народною Республікою. Проголошення незалежності УНР.
Тема 30.Українська держава П. Скоропадського. Брестський мирний договір. Конфлікт ЦР з німецько-австрійською адміністрацією і консервативними колами України. Прийняття Конституції УНР. Гетьман П. Скоропадський і його уряд. Внутрішня та зовнішня політика. Ставлення різних політичних партій до гетьманського режиму. Початок нового наступу військ РСФРР в Україну.
Директорія УНР. Антигетьманське повстання. Політичний курс Директорії. Аграрна реформа. С. Петлюра. Трудовий конгрес. Отаманщина. Єврейські погроми. Причини поразки.
Тема 31.Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР). Політика радянського уряду в Україні у 1919 р. Утвердження більшовицького режиму. Формування центрального апарату радянської влади. Х. Раковський. Червоний терор 1919 р., його масштаби. Зростання антибільшовицького опору. Україна на початку 1920 р. Відновлення більшовицької влади. Відновлення "воєнного комунізму". Комнезами. Хлібна розкладка. Махновці у 1920 р..
Тема 32.Радянсько-польська війна і Україна. Другий зимовий похід військ УНР. Розгром Врангеля. Україна в планах білогвардійців. Поразка білогвардійців. Червоний терор в Криму. Розгром махновського руху.
Культура й духовне життя в Україні у 1917-1920 рр.. Умови розвитку культури. Негативні й позитивні чинники культурного процесу. Загальноосвітня школа за УЦР, П. Скоропадського, Директорії. Освітня політика більшовиків. Стан науки. Створення Української академії наук. Літературний процес.
Релігійне життя. Наш край у 1917-1920 рр.
Тема 33.Нова економічна політика (НЕП). Економічна і політична криза на початку 20-х рр.. Антибільшовицькі повстання. Перехід до НЕПу. Суть НЕПу. Причинні масштаби голоду 1921-1923 рр.. Входження України до складу СРСР. Ставлення політичних сил до цієї події. Автономні республіки. Утворення Кримської АСРР у складі РСФРР. Утворення Молдавської АСРР у складі УСРР. Результати НЕПу. Початок індустріалізації. Штучне створення Й. Сталіним та його оточенням так званої "кризи НЕПу".
Тема 34.Культура й духовне життя в роки НЕПу. Політика більшовиків у галузі культури. Партійно-державний контроль над культурою. "Українізація" (коренізація) та її мета. Г. Гринько, О. Шумський, М. Скрипник, народна освіта. Кампанія з ліквідації неписьменності.
Вища освіта. Ліквідація університетів. Релігійне життя. Наш край у 1921-1928 рр..
Тема 35.Утвердження диктатури Й. Сталіна, завершення внутріпартійної боротьби в ЦК ВКП(б). Соціально-психологічні передумови сталінської лінії.
Сталінська індустріалізація України. Проблема темпів і джерел індустріалізації.
Суцільна колективізація в Україні. Хлібозаготівельні кризи 1927-1929 рр.. Кооперування чи колективізація?
Голодомор 1932-1933 рр. в Україні. Причини голодомору. Надзвичайні хлібозаготівельні комісії В.Молотова в УСРР і Л. Кагановича на Кубані. "Закон про п'ять колосків". Масштаби та наслідки Голодомору.
Політична система. Основні риси тоталітарного режиму. Партія — ядро тоталітарної системи.
Соціальна система. Зміни в соціальному складі населення. Робітничий клас. Зміни в соціальній психології селян. Інтелігенція. Винищення старих кадрів. Стан культури в Україні у 30-ті рр.. Ідеологічний наступ на культуру. Політизація шкільного життя. Комсомольські та піонерські організації в школі. Діяльність академії наук України. Церковна політика. Ліквідація УАПЦ. Закриття і нищення храмів.
Тема 36.Українські землі у складі Польщі. Правовий статус Східної Галичини. Становище північно-західних українських земель (Волинь, Полісся, Підляшшя). Спроби денаціоналізації українського населення. Еміграція та її масштаби.
Створення УВО та її діяльність. Є. Коновалець. "Пацифікація". Політичні партії у Східній Галичині. Утворення Організації українських націоналістів (ОУН). Методи діяльності ОУН. Український монархізм В. Липинського. Українські землі у складі Румунії. Анексія українських земель Румунією. Українські землі у складі Чехо-Словаччини. Входження Закарпаття до складу Чехо-Словаччини.
Тема 37.Возз'єднання західноукраїнських земель з УРСР.
Укладення радянсько-німецького договору про ненапад від 23 серпня 1939 року. Зміст таємного протоколу (пакт Ріббентропа-Молотова).
Напередодні вторгнення. Підготовка до майбутньої війни. Участь українців у радянсько-фінській війні.
Перший період війни з Німеччиною. Україна в планах окупантів. Бойові дії на Південно-Західному і Південному фронтах. Трагедія Кримського фронту. Харківська катастрофа. Окупація України.
Окупаційний режим. Розчленування УРСР. Нацистський "новий порядок". План "Ост". Голокост. Оунівське підпілля. Радянське підпілля. Стосунки між радянськими і польськими партизанами, між УПА і Армією Крайовою. Трагедія Волині (липень 1943 р.).
Визрівання докорінного перелому в ході Другої світової війни. Перемога під Сталінградом. Початок звільнення України від нацистів. Курська битва. "Війна на рейках". Битва за Донбас і Лівобережну Україну. Битва за Дніпро. Визволення Києва. Конференція в Тегерані. Україна на завершальному етапі радянсько-німецької війни. Наступ на правобережній Україні. Цілковите визволення території УРСР. Культурне життя в роки війни.
Тема 38.Повоєнна відбудова. Соціально-економічне становище після звільнення від окупантів. Відбудова та її особливості в Україні. Голод 1946-47 рр., його причини, масштаби. Вихід України на міжнародну арену. Завершення формування території республіки. Міжнародне становище після травня 1945 р. Україна в ООН.
Радянізація західних областей України. Боротьба ОУН і УПА в другій половині 1940 - на початку 1950-х рр.. Відновлення радянської влади на західноукраїнських землях. А. Шептицький. Розгром Української греко-католицької церкви. Україна в першій половині 1950-х рр.. Внутрішньополітичне становище. Початок десталінізації. Промисловість і сільське господарство. Україна і освоєння цілинних земель. Культурне життя. Повсякденне життя. Стан культури. Розвиток науки. "Ждановщина".
Тема 39.Суспільно-політичне життя й політична боротьба. XX з'їзд КПРС і політичне життя в Україні. Наростання опору десталінізації. Ставлення в суспільстві до реформ М. Хрущова. Економіка радянської України. Децентралізація управління промисловістю. Проблеми розвитку культури. Ідеологізація культурного життя. Курс на зближення і "злиття" націй.
Зародження дисидентського руху в Україні. Дисидентсво та його витоки. Український революційний центр (УРЦ). Українська робітничо-селянська спілка (УРСС). Л. Лук'яненко. Праця І. Дзюби "Інтернаціоналізм чи русифікація?". Політична та ідеологічна реакція 60-х рр.. Наступ на релігію. Закриття храмів. Повсякденне життя людей.
Тема 40.Політико-ідеологічна криза системи. Неосталінізм і Україна. Доба "застою".
Наростання економічної кризи. Косигінські реформи та їх наслідки для України.
Життєвий рівень населення. Проблема розвитку соціальної сфери.
Наростання кризових явищ в освіті, науці та культурі. Основні тенденції розвитку освіти.
Опозиційний рух. Основні його напрямки і форми.
Тема 41.Суспільно-політичне життя. Прихід до влади М. Горбачова, пошук шляхів виходу із кризи. Економічна ситуація. Наростання економічної кризи. "Неперспективні села". Зростання політичної активності суспільства. Розгортання національно-демократичного руху. Початок формування багатопартійності в Україні. Криза однопартійної системи. Проголошення незалежності України.
Тема 42.Розгортання державотворчих процесів. Становлення владних структур. Зміни до Конституції. Економічні проблеми. Суспільні та соціальні проблеми. Становище в соціальній сфері. Зміни в складі населення. Падіння життєвого рівня. Лібералізація цін та її наслідки.
Зовнішня політика незалежної держави. Визнання України державами світу.
Політичне життя. Верховна Рада XIII скликання.
Прийняття нової Конституції України.
Україна на межі тисячоліть. Політичні та соціально-економічні зміни. Помаранчева революція. В. Ющенко.
Нові тенденції в духовному та культурному житті України. Відродження національної культури.

СТАНЬ НА КРОК БЛИЖЧЕ ДО СТУДЕНТСЬКОГО ЖИТТЯ!